חיפוש באתר

המשרהמכרז מס' 01/2022 - מכרז הקמת אוהלים
פרטים

לצפייה בסיכום סיור קבלנים, שאלות ותשובות 21.2.22 | לחצו כאן

לצפייה במכרז והגשת מועמדות | לחצו כאן


מכרז מס' 01/2022
לאספקת והקמת אוהלים ומתן שירותי אחזקה ותיקוני אוהלים למינהל קהילתי רמות אלון ע"ר
מס' 58-003-13-26

תוכן העניינים:

מסמך א(1) – מסמכי הערכה לבחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף.
מסמך א(2) – תצהיר על קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך א(3) – תצהיר היעדר קרבה.
מסמך א(4) - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.
מסמך א(5) – תצהיר היעדרות הרשעות.
מסמך א(6) – ערבות מכרז.

מסמך ב' – הצהרת והצעת המשתתף.
מסמך ב'(1) – הצעת המשתתף ומפרט טכני.

מסמך ג' – הסכם.
נספח א' – הצעת המחיר ומפרט טכני.
נספח ב' – נוסח אישור על קיום ביטוחים.
נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע.
נספח ד' – נספח בטיחות ונוהל עבודה בשטחי המינהל הקהילתי.

מייל לקורות חייםesti@matnasim.org.il
פקס
שלוחהמינהל קהילתי רמות אלון
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות