חיפוש באתר

צמי"ד

נגישות

רכזת נגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים  ולתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

עיקרון היסוד של חוק זה קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו והכול בהתאם להוראות כל דין. מתוך כך נקבע כי מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו -

(1)תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;

(2)במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין כאמור בחוק זה;

(3)לגבי זכויות ושירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי - באיכות נאותה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של האדם, והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורי.

המחוקק מצא לנכון לסייע לספקי שירותים לעמוד במשימה. מתוך כך, נקבעה חובת מינוי רכז נגישות שהוא עובד מן המניין. המועד שנקבע בתקנות למינוי רכז הנגישות הוא "תיכף ומיד". תפקיד רכז הנגישות הוא לשמש חוליה מקשרת בין ציבור מקבלי השירות לספקי השירות, לתת מידע אודות התאמות הנגישות שכבר קיימות בשירות, מידע אודות התאמות הנגישות שטרם הוכנסו לשימוש בשירות, להיות כתובת לפניות ציבור בתחום זה, ולהיות מי שמתעדכן מעת לעת בחידושי חקיקה בנושא.

לנושא נגישות במינהל הקהילתי ניתן לפנות לרכזת הנגישות 

הגב' אהובה ליטוויק בטלפון 02-5867662 דוא"ל zamid01@gmail.com

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות